Stadgar

Svensk Samling i Antwerpen

Föreningen är stiftad den 22 november 1937 på initiativ av John Gustavson. Dessa stadgar trädde i kraft den 13 februari 1973, justerades av årsmötena den 14 februari 1980, den 17 februari 1995, den 16 februari 1996, den 23 februari 2001, den 16 februari 2005 samt den 27 februari 2010.

§1 Föreningens ändamål är att verka för sammanhållning bland svenskar samt andra personer som talar eller förstår svenska. Alla intresserade personer kan vinna medlemskap. Föreningen använder svenska som sammanträdes och protokollspråk.

§2 Föreningens årsmöte äger rum under årets första kvartal, varvid föreningen väljer en styrelse bestående av: ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, tre klubbmästare, skolkoordinator samt två styrelsesuppleanter.

§3 Skolrådet utgörs av föreningens ordförande, kassör samt skolkoordinator.

§4 Styrelsen är beslutsmässig då fyra ledamöter är närvarande.

§5 Vid årsmötet utser föreningen två revisorer jämte två suppleanter för granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper för verksamhetsåret. Revisorerna skall avge skriftligt utlåtande däri ansvarsfrihet tillstyrkes eller avstyrkes.

§6 En valberedning utses vid något av föreningens allmänna medlemsmöten.

§7 Föreningen har familjemedlemmar och enskilda medlemmar. Med familj menas äkta makar och sambor samt deras minderåriga barn. Årsavgiften fastställes av årsmötet på förslag av styrelsen. Personer som under ett år ej erlagt avgift efter påminnelse kan strykas ur föreningen.

§8 Personer som utfört ett särskilt förtjänstfullt arbete för föreningen kan av styrelsen föreslås bli hedersmedlem. Ett sådant förslag skall godkännas av årsmötet. Personer som uppnår 25 års medlemskap uppvaktas.

§9 Föreningens firma tecknas av ordföranden jämte en styrelseledamot. För sina förbindelser svarar föreningen endast med sina tillgångar.

§10 Föreningens samt skolrådets tillgångar förvaltas av kassören. Räkenskaper föres per verksamhetsår.

§11 Kallelse till styrelsemöte skall vara ledamot tillhanda senast fyra dagar i förväg. Kallelse till årsmöte eller annat allmänt medlemsmöte skall ske per post eller per e-post, och vara medlem tillhanda senast en vecka i förväg. Vid varje sammanträde föres protokoll.

§12 Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen tillställas styrelsen senast den 31 december. Dessa förslag skall ingå i kallelse till årsmöte eller annat allmänt medlemsmöte. Ändringar av stadgarna skall godkännas av det allmänna medlemsmötet.

§13 Föreningens upplösning bestäms av minst 2/3 majoritet av röstberättigade medlemmar vid ett medlemsmöte där minst 2/3 av alla medlemmar är närvarande. Uppnås ej det antalet vid detta möte skall föreningens upplösning kunna bestämmas av 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar vid ett nytt allmänt möte inom en månad. Upplöses föreningen skall föreningens alla tillgångar tillfalla Svenska Kyrkan för dess verksamhet i Antwerpen.